CAER

«ЖАСЫЛ» ҚҰРЫЛЫСТЫ ДАМЫТУДЫҢ ƏЛЕМДІК ТƏЖІРИБЕСІ ЖƏНЕ ОНЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ПАЙДАЛАНУ

АҢДАТПА
Зерттеудің мақсаты. Шетелдік тəжірибені зерттеу жəне талдау негізінде Қазақстандағы «жасыл» құрылыстың проблемалары мен даму перспективаларын анықтау.
Зерттеу əдіснамасы. Қазақстандағы «жасыл» құрылыстың қазіргі жай-күйін зерттеу жəне даму перспективаларын анықтау процесінде экономикалық зерттеулердің жалпы жəне жеке тəсілдері мен əдістері қолданылды: талдау жəне синтез, салыстыру жəне қорыту, топтау, ақпаратты жинау жəне оны өңдеудің экономикалық-статистикалық əдістері.
Зерттеудің бірегейлігі / құндылығы. Қазақстанда «жасыл» құрылысты дамытудың қажеттілігі мен экологиялық-экономикалық жəне əлеуметтік орындылығы негізделген. Зерттеудің нəтижелері. Республикада «жасыл» құрылысты жандандыру жəне одан əрі дамыту жөнінде нақты шаралар ұсынылды.
Қорытынды. Қазақстан Республикасындағы «жасыл» құрылыстың қазіргі жай-күйін зерттеу мен жүргізілген талдау нəтижесінде проблемалар анықталды жəне оны одан əрі дамыту жөнінде нақты ұсыныстар əзірленді.
Түйін сөздер: «Жасыл» құрылыс, «жасыл» құрылыс тұжырымдамасы, «жасыл» стандарттар, «жасыл» құрылыс қағидаттары, «жасыл» құрылыс бағыттары.
KZ