CAER

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШЕТЕЛДЕРДІҢ КƏСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІН ЖҮРГІЗУ

АҢДАТПА
Зерттеу өзектілігі. Кəсіпкерлік инновацияларға, экономикалық дамуға, əлеуметтік ұтқырлыққа жəне жұмыс орындарын құруға алып келеді, сондықтан барлық дерлік үкіметтер күн тəртібінде бұған басымдық береді [1]. Кəсіпті бастаудың жалғыз алдын-ала болжаушысы кəсіпкерлік ниет болғандықтан, ниетті қозғайтын факторларды зерттеу кəсіпкерлікті алға жылжытудың маңызды құралы ретінде қарастырылуы мүмкін [2]. Сондай-ақ, Қазақстан үкіметі кəсіпкерлік пен шағын жəне орта бизнестің өркендеуіне өз үлесін қосты жəне Орталық Азия елдері арасында Қазақстан осы аймаққа тартылған тікелей шетелдік инвестициялардың (ТШИ) 70 % -дан астамын құрайды [3], сондықтан Қазақстандағы шетелдік бизнес осы елдің экономикалық дамуын жəне əл-ауқатын жақсартуға мүмкіндік беретін үлкен əлеует.
Зерттеудің мақсаты. Бұл зерттеу Қазақстандағы шетелдіктер арасында кəсіпкерлік факторлар (кəсіпкерлік білім, жеке қасиеттер мен мүмкіндіктерді тану) мен ниеттер арасында оң жəне маңызды байланыс бар деп тұжырымдайтын кəсіпкерлік ниеттердің тұжырымдамалық тұжырымдамасын ұсынуға бағытталған жəне мемлекеттік қолдаудың тежейтін рөлін баса көрсетеді. Зерттеудің күтілетін нəтижелеріне сүйене отырып, саясаткерлер, ғалымдар жəне əлеуетті шетелдік кəсіпкерлер үшін салда- ры ұсынылады.
Зерттеудің əдіснамасы. Зерттеу қазіргі уақытта Қазақстанның ірі қалаларында тұратын шетелдік- терден деректерді жинау үшін құрылымдалған сауалнаманы қолдана отырып, сандық жəне сапалық зерттеу əдістерін қолдануға негізделген.
Түйін сөздер: кəсіпкерлік, кəсіпкерлік ниет, құрылыс, мемлекеттік қолдау, шетелдіктер, Қазақстан.
KZ